Nahrávacie štúdioUmelecká agentúrag+-sharetwitter-sharefacebook-share
close

Váš názor nás zaujíma

Záleží nám na tom čo si o Music Drive myslíte. Vaše odpovede sú pre nás dôležité. Pomôžu nám aby sme pre vás zlepšovali úroveň kvality našich služieb a ponúk. Ďakujeme vám.

Capatcha: odpíšte text z obrázku
Vygenerovať nový reťazec

Vaše odpovede slúžia výhradne pre interné potreby spoločnosti Music Drive. Nebudú nikde publikované ani uverejnené.

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnovenie heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať

Vrátenie tovaru

Právo na vrátenie tovaru

V lehote 7 pracovných dní od prevzatia zásielky je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v súlade s § 12 zákona č. 108/2000 Z.z.
 Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti Music Drive zákazníkovi už zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet zákazníka a to najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákonaTovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Odporúčame Vám tovar poistiť. Zákazník má právo na vrátenie tovaru aj vtedy, ak mu vznikol takýto nárok chybou na výrobku, opakovanou reklamáciou, alebo spôsobením škody na výrobku dokázanej úmyslom či hrubou nedbanlivosťou zo strany predávajúceho. Právo na vrátenie tovaru upravuje reklamačný poriadok.

Záruka

Music Drive poskytuje záruku 24 mesiacov na hudobné nástroje a ozvučovaciu techniku. Na príslušenstvo k hudobným nástrojom a ostatné produkty naďalej platí zákonom stanovená záručná lehota 24 mesiacov. Ak je predmetom objednávky drobný spotrebný materiál (napr: trsátka, blany a paličky na bicie, struny a elektrónky), jeho životnosť je 90 dní a v rámci záruky sa posudzujú iba výrobné a materiálové vady. Záruka začína plynút dňom prevzatia tovaru zákazníkom.V prípade uplatnenia reklamácie platí reklamačný postup stanovený v reklamačnom poriadku(názov PO alebo FO). Miestom reklamácie je miesto predaja tovaru, alebo niektorý z autorizovaných servisov, s ktorými má Music Drive zmluvný vzťah. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručit reklamovaný tovar vrátane dokumentácie, s priloženým záručným listom, alebo faktúrou, prípadne pokladničným blokom.Ak sa v zmysle zákona nejedná o reklamáciu (mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar), je zákazník povinný uhradit náklady, súvisiace so zabezpečením servisného zásahu. Oprava v záručnej dobe je bezplatná. Chyby alebo poškodenia, ktoré zaviní zákazník alebo Music Drive nepoverená tretia osoba neodborným zaobchádzaním alebo neodbornou montážou, ako aj použitím nevhodného príslušenstva alebo zmenou originálnych častí, sú zo záruky rovnako vylúčené. Oprávnenie na záruku zaniká aj v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (prašné, vlhké prostredie, chemicky agresívne, v silnom magnetickom poli, atd.), alebo ak bol preukázateľne vykonaný zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím. Prirodzené opotrebovanie je zo záruky taktiež vylúčené.

Nárok na náhradu škody

Pokiaľ zákazník príjme tovar alebo predmet objednávky napriek vedomosti o jeho chybe, prináležia mu nároky na náhradu škody v ďalej uvedenom rozsahu, len ak si výslovne a písomne vyhradí ich právo bezodkladne po prevzatítovaru.Nároky na náhradu škody kvôli jestvujúcemu poškodeniu zásielky pri preprave patria zákazníkovi len vtedy, keď prezrie zásielku a splní ohlasovaciu povinnosť podľa §4 odsek 5 všeobecných obchodných podmienok.Pokiaľ je z nejakého dôvodu predložená chyba na kúpnej veci, je Music Drive oprávnená podľa vlastného uváženia odstrániť chybu alebo poslať náhradné zariadenie. Ak je kupujúci spotrebiteľ, tak má na výber či sa odstráni chyba alebo pošle náhradná zásielka. Music Drive je oprávnená odmietnuť spôsob náhradného plnenia, keď je to možné len s neprimeranými nákladmi s tým spojenými a iný spôsob náhradného plnenia ostane pre spotrebiteľa bez podstatnej ujmy. Music Drive odstráni chybu na vlastné náklady vo svojej firme. Tovar môže byť odoslaný späť Music Drive - vyžiadaním tzv. „Bezplatnej poukážky" alebo „Free Way Check". Je na rozhodnutí Music Drive či chybu nechá odstrániť iným, podľa miesta bydliska zákazníka bližšie situovaným autorizovaným servisným partnerom. Ak Music Drive neuskutoční náhradné plnenie, nedokáže uskutočniť alebo oddiali primeraný čas plnenia, alebo iným spôsobom pochybí odstránenie chyby alebo zabezpečenie náhradnej zásielky, je zákazník oprávnený odstúpiť
od zmluvy alebo žiadať primerané zníženie ceny. Pri len nepatrných chybách neprináleží zákazníkovi možnosť odstúpenia.Pokiaľ z odseku č. 5 nič nevyplýva sú všetky ďalšie nároky zákazníka - jedno z akých právnych dôvodov - vylúčené. Obzvlášť sú voči Music Drive alebo jej zamestnancovi, prípadne prácu vykonávajúcemu zástupcovi, vylúčené náhrady škody v rámci záruky kvôli škodám z chybného výrobku, poškodenia vyplývajúce z nedodržania zmluvných vedľajších povinností, z chybného poradenstva alebo z nedovoleného konania. To platí obzvlášť pre ušlý zisk alebo iné majetkové ujmy zákazníka.Vyššie definovaná výluka zo záruky neplatí, keď je škoda spôsobená úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou, alebo keď si zákazník uplatňuje nárok na zákonnú záruku.Nároky na náhradu škody sú ohraničené výškou ceny dodaného tovaru.

Výhradné vlastníctvo

Až do úplného zaplatenia všetkých voči zákazníkovi jestvujúcich pohľadávok, vrátane všetkých vedľajších pohľadávok, ostáva dodaný tovar vlastníctvom Music Drive .Pri zmluvách so spotrebiteľmi, si Music Drive vyhradzuje vlastníctvo do úplného zaplatenia kúpnej ceny.Zákazník nie je oprávnený, do úplného zaplatenia kúpnej ceny, predať tovar tretej osobe alebo inak, nebezpečným konaním, ohroziť vlastníctvo Music Drive .Zákazník už teraz odstupuje svoje budúce nároky kupujúcemu do výšky medzi Music Drive a zákazníkom dohodnutej kúpnej ceny i s úrokmi a vedľajšími nákladmi. Music Drive prijíma toto odstúpenie.

B.C. Rich GuitarsGypsy RoseLAG GuitarsAmpegCNBD’AddarioDr.PartsDunlopElectro HarmonixENOEvansLewitzLudwigMackieMadarozzoMichael KellyMusedoNUXNyltonOrange AmpsPasadenaPhil Jones BassPianonovaSchwarz SoundkingSuperluxSXTone GearPlanet MusicYamahaIbanezBOBOAulosPearlMarshallENGL
Váš názortoTop
./
../../